Zoeken
 
Print | Verstuur e-mail

Privacyverklaring

Reumafonds gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

• alleen gebruiken voor doelen ten behoeve van de uitvoering van onze taken
• geheim houden
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u.
U kunt hiervoor een email sturen aan privacy@reumafonds.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Reumafonds. Reumafonds is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Reumafonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Gebruik van uw gegevens voor de uitvoering van onze activiteiten, voor fondsenwerving en om u te informeren over de activiteiten.
 • Een zorgvuldige administratie van giften en schenkingen.
 • Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden.
 • Analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.

Voor analysedoeleinden maken wij op de website van Reumafonds gebruik van Google Analytics. Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten
 • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • de laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd
 • wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere Google diensten


Voor collectes verwerkt Reumafonds persoonsgegevens van vrijwilligers voor de volgende doelen:

 • Faciliteren van contact tussen organisatoren, wijkhoofden en collectanten.
 • Voor het inplannen van collectanten en wijkhoofden bij collectes.

 

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken, bijvoorbeeld met de afmeldlink die u in iedere nieuwsbrief vindt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Reumafonds bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding

Reumafonds zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Voor de bescherming van uw  persoonsgegevens heeft Reumafonds  fysieke, technische  en organisatorische maatregelen getroffen. Reumafonds maakt gebruik van beveiligde servers die uitsluitend toegankelijk zijn  voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Gegevens van donateurs, vrijwilligers, organisaties, belangstellenden of evenement/actie deelnemers worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen

Reumafonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reumafonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social media advertentie-mogelijkheden

Reumafonds  maakt gebruik van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook custom audiences. Reumafonds  maakt een custom audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of worden uitgesloten voor een specifieke campagne. We gebruiken de Facebook-pixel om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

De websites van Reumafonds maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies toe om het gebruik van de website te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Zie hiervoor het gestelde hierboven onder Google Analytics.

Website bezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, het IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren en te verstrekken.
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest, vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten dit aangaande 7 jaar bewaren.

Ook als u ons vraagt om u niet meer te benaderen met marketingboodschappen, moeten we uw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten.

Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan privacy@reumafonds.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:
Stichting Nationaal Reumafonds

Postadres
Reumafonds
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

Bezoekadres van Reumafonds
Dr. Jan van Breemenstraat 4
1056 AB Amsterdam
Telefoon: 020 589 64 64

privacy@reumafonds.nl